CRANIOCATCH MEDİKAL VE DENTAL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

 •  CRANIOCATCH MEDIKAL VE DENTAL BILIŞIM TEKNOLOJILERI ANONIM ŞIRKETI (“Craniocatch”) tarafından, www.craniocatch.com alan adı ve app.craniocatch.com, edu.croniacatch.com alt alan adları (subdomain) üzerinden hizmet veren Portal aracılığıyla (Portal web sitesi, mobil site ve mobil uygulamaların tümünü kapsar) veri sorumlusu sıfatıyla birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir.
 •  Bu aydınlatma metni hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmıştır.
 • Bu aydınlatma metniyle birlikte Portalda yer alan “Kullanım Şartları”, “Kişisel Verilerin Korunması Politikası”, “Çerez Politikası” metinlerini ve “Üyelik Sözleşmesinin” hüküm ve şartlarını incelemeniz de önem arz etmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 • Portala gerçek kişi olarak üye kaydı yapılması halinde kişilerin kimlik bilgileri (ad soyadı, kimlik numarası); iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta, adres); özlük bilgileri (vergi numarası, firma adı) bilgileri işlenmektedir.
 • Portalın ziyaret edilmesi halinde üye olsun olmasın tüm ziyaretçilerin IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış kayıtları gibi işlem güvenliği bilgileri işlenmektedir.
 • Portal ziyaret edilip demo talebinde bulunulması halinde ad soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri; iletişim formunun doldurulması halinde ise bunlara ek olarak kurum bilgisi ve yazılan mesajın içeriğine ilişkin veriler işlenmektedir.
 • Yerleşkemiz fiziki olarak ziyaret edildiğinde güvenlik kameraları aracılığıyla görüntü verisi işlenmektedir.
 • Kişilerin ödeme bilgileri 6493 Sayılı Kanun ile kurulmuş Yetkili Ödeme Kuruluşu tarafından işlenmekte ve saklanmaktadır. Craniocatch AŞ kart bilgileri ve diğer ödeme bilgilerini kendi uhdesinde saklamamaktadır.
 • Ayrıca Portalın web sürümünde çerez (cookie) kullanılmakta olup, çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 • Craniocatch yazılımını satın alan gerçek ya da tüzel kişiler Portal aracılığıyla işledikleri kişisel veriler bakımından veri sorumlusu sıfatına haizdir. Bu durumda Craniocatch veri işleyen konumunda olup öğrendiği kişisel verilerin muhafazasını uygun idari ve teknik tedbirler ile sağlamakta, öğrendiği kişisel verileri işleme amacı dışında kullanmamaktadır.
 • Bu hususla ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı da inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Craniocatch tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili olarak müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme gereksinimleri,
 • Finansal işlerin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuatın gerektirdiği hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının

 • (a) bendine (kanunlarda açıkça öngörülmesi);
 • (c) bendine (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması);
 • (ç) bendine (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması);
 • (e) bendine (bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması);
 • (f) bendine (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması)

Hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

 • Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak Portalda yer alan formlar, e-posta ve diğer bilgisayarlar teknolojileri aracılığıyla kısmen otomatik veya otomatik olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 • Craniocatch tarafından Portal üzerinden veri sorumlusu sıfatıyla işlenen tüm bu kişisel veriler, ilgili kamu kurumları, denetim ve teftişle görevli kurum ve kuruluşlar ve talep halinde adli merciler dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.
 • Bahse konu kişisel veriler hiçbir şekilde yurtdışına aktarılmamaktadır. İlgili kişisel veriler yurtiçinde bulunan sunucularda tutulmaktadır.
 • İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle her bir verinin işlendiği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6. Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;

 • İlgili kişiler bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır.
 • Talepler, veri sorumlusunun aşağıda belirtilen adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla yazılı olarak gönderilebilir.

 • Talepler elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi aracılığıyla veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle de iletilmesi mümkündür.

 • Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Usulüne uygun biçimde tarafımıza ulaştırılan başvurular en kısa sürede ve her halde en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi Avcı Blv. Teknopark Blok No 4/59 Iç Kapı No 108 Odunpazarı/Eskişehir

E-Posta : info@craniocatch.com

KEP : craniocatch@hs01.kep.tr